Hak Cipta

Semua aspek mengenai laman web ini termasuk reka bentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian dan sumber kod adalah hak cipta UTeM melainkan dinyatakan sebaliknya.

Tiada bahagian daripada kandungan atau bahan yang terdapat di laman web ini boleh diterbitkan semula, dilesenkan, dijual, diterbitkan, dihantar, diubah suai, disesuaikan, dipaparkan secara umum, disiarkan (termasuk penyimpanan dalam mana-mana media melalui cara elektronik sama ada untuk sebarang tujuan atau tidak secara sementara kecuali yang dibenarkan di sini) tanpa kebenaran bertulis daripada Universiti terlebih dahulu.